Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 tác động đến Sales và Marketing như thế nào

Chia sẻ của ông Hoàng Nam Tiến tại Đại hội Sale - Marketing toàn quốc, 2020.