Sách về ba mẹ

Cái đấm tay đau đớn của tướng Hoàng Đan "Lịch sử là gì mà làm lính tôi khổ thế"

Tháng 7 năm 1984, ở mặt trận Vị Xuyên, chỉ một đêm chúng ta mất 600 lính, thương vong 1.200 người. Ba tôi được cử lên Vị...
Ngày 12/10/2022