Có những việc quả thực là "Cứ máu là xong"

Nếu cứ đợi đến lúc mình hoàn hảo, đủ chuyên môn, ngoại ngữ giỏi, hiểu biết thật nhiều thì có lẽ rất lâu bạn mới có thành tựu.