Cùng ba Hoàng Đan tiếp nối hành trình xây dựng đất nước

Lớp cha anh đã đổ máu vì độc lập tự do. Thế hệ chúng tôi quyết không để các bạn trẻ của dân tộc này phải chịu thêm một bước lùi nào nữa.