"Đừng bao giờ làm người thất bại..."

"Thất bại là mẹ thành công là một câu nói cần xem xét lại. Trong các bối cảnh cụ thể, cố gắng đừng làm người thất bại."