"Hãy là chính mình" là một mệnh đề nhảm nhí!

Những chia sẻ cùng các bạn sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic về chủ đề sự biến động của nghề nghiệp trong tương lai, các năng lực genZ cần có và những trải nghiệm, bài học riêng trong hành trình hơn 30 năm không ngừng tự học, tự phát triển.