Hoàn thiện hạ tầng bất động sản thông minh Việt Nam

Chia sẻ của ông Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT Telecom về sự cần thiết của công nghệ nhà thông minh trong lĩnh vực bất động sản.