Phản ứng của anh Hoàng Nam Tiến khi ứng viên nói chuyện nghỉ hưu sớm

"Em ơi đừng tin kẻo lầm đấy..."