Thanh niên hiện tại dùng nhiều Facebook, thích khởi nghiệp, điều này có ý nghĩa gì?