Sách hay nên đọc

Từ sông Bến Hải đến Dinh Độc Lập - Hồi ức chiến trường của Thiếu tướng Hoàng Đan

Hà Nội, 2010 - NXB Quân đội Nhân dân ấn hành tập sách "Từ sông Bến Hải đến Dinh Độc Lập", một tác phẩm lý luận quân sự quý báu của Thiếu tướng Hoàng Đan.
Ngày 30/11/2022